gent gran

Sobre les Bases dels pisos del Miguel Hernández

Sobre les Bases dels pisos del Miguel Hernández

A la Junta de Govern del passat 2/11/2021 va tractar el punt 16 de la TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME COMERÇ I MOBILITAT I TINÈNCIA D’ALCALDIA  D’HABITATGE I ENERGIA [Servei de Gestió Urbanística i Habitatge], on deia “Estimar en part les al·legacions formulades pel Grup Municipal En Comú Podem i per l’associació SOS Gent Gran i aprovar definitivament les Bases generals d’adjudicació dels habitatges dotacionals per a persones majors de 65 anys, a l’edifici situat a la confluència dels carrers Almogàvers i Laredo, del barri de Can Calvet (antiga escola Miguel Hernández).”

Aquesta expressió “d’Estimar en part” ens resulta massa optimista, ja que poques de les nostres demandes han quedat recollides. A continuació adjuntem aquelles propostes que han valorat.

  1. a) S’ha de continuar lluitant per aconseguir centres de dia públics, més residències públiques, equipament d’habitatges dotacionals en altres barris i desenvolupar projectes de convivència de persones grans i joves vinculats als Serveis Socials.

La valoració de l’Equip de Govern és “que els objectius d’aquesta Corporació concorden plenament amb el que es manifesta, ja que considera una prioritat aconseguir més habitatges protegits en la ciutat per a atendre a diversos col·lectius i especialment als joves i a la gent gran, per a facilitar-los un habitatge digne i adequat a les necessitats de les diferents etapes de la vida i així es preveu tant al Pla d’Acció Municipal com al Pla Local d’Habitatge, recentment aprovat.”

Respecte a aquesta al·legació ens alegrem que l’Equip de Govern es sumi a les demandes que fem com organització política i a les demandes socials de la ciutat. 

  1. b) Respecte als ingressos dels sol·licitants:

No s’ha d’establir ingressos mínims per a accedir a aquests habitatges.

-Que l’ocupant aboni en concepte de rendes entre el 15% i 20% dels seus ingressos amb un màxim de 350 euros.

Els usuaris que no puguin pagar les rendes que s’estableixin que siguin assumides pels Serveis Socials municipals.

L’equip de govern arran de la nostra proposta considera necessari establir uns ingressos mínims per a les persones sol·licitants i que s’aboni en concepte de renda el 25% d’aquest percentatge que està per sota del màxim de despeses destinades a habitatge habitual, que és el 30% dels ingressos disponibles de la unitat familiar, segons s’estableix a l’article 8 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència a l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Això no obstant, es considera convenient, atenent a les manifestacions del Grup Municipal al·legant, modificar els lots dels habitatges previstos a l’article 8 en el sentit de crear un nou lot, que és el Lot 0, per a persones amb pocs ingressos i conseqüentment modificar el nombre d’habitatges de cada grup.

S’adjunta com a Annex  1,  la comparativa dels lots reflectits a l’aprovació inicial de les Bases i a la proposta per a l’aprovació definitiva.

En relació a aquesta resposta considerem que el nou lot, és una mesura parcial per donar resposta a les rendes més precaritzades, però creiem que cal continuar amb la possibilitat de que les persones grans usuàries que no puguin pagar aquestes rendes puguin ser assumides pels Serveis socials perquè tindrien la possibilitat de viure en un entorn més normalitzat. . 

 

  1. c) Respecte al contracte proposem que sigui en règim d’ús i habitació per temps indefinit mentre que la persona mantingui les condicions previstes a les Bases.

L’equip de govern respecte a aquesta considera més adequat que els contractes siguin en règim d’arrendament, ja que és més específic per a aquest tipus d’habitatge. Pel que fa a la durada del contracte,  serà la prevista a la Llei d’Arrendaments Urbans. Arribat el dia del venciment, aquest es prorrogarà per anualitats successives sempre que es mantinguin els requisits previstos a les Bases.

Entenem la resposta que donen, però a les persones grans els hi pot generar inseguretat el fet de no tenir asegurada la seva estada de forma indefinida. 

  1. d) Proposen que es relacionin a  les Bases els serveis que tindran aquests habitatges.

Respecte a aquesta al·legació l’equip de govern no considera oportú relacionar a les Bases els serveis que es prestaran en aquests habitatges, ja que aquestes Bases estan destinades a regular els requisits per la seva adjudicació.

Pel nostre grup és fonamental vincular les bases als serveis, encara que sigui com un annex perquè aquests pisos del Miguel Hernández són habitatges dotacionals i per tant el projecte al que van vinculats a de ser-hi a les bases d’adjudicació. 

  1. e) Que les persones sol·licitants hagin estat empadronades durant el termini de 3 anys en la ciutat, en els últims 10 anys.

Aquesta al·legació tampoc va estar contemplada per l’equip de govern no considera convenient modificar les Bases donada la dificultat per comprovar aquestes dades des del Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial que es renova anualment. Tanmateix l’anterior es tindrà en consideració en les properes promocions que hagin d’adjudicar-se.

El raonament de la nostra proposta és perquè pot donar-se el cas que persones grans per gaudir d’aquest serveis que es donen al Miguel Hernández en els últims anys hagin pogut sortir del municipi, qüestió que no queda garantida amb la resposta que donen.

  1. f)  Que es realitzi una baremació social que tingui en compte la situació personal i  familiar del sol·licitant i que el projecte d’aquests habitatges estigui totalment vinculat als Serveis Socials.

 

  1. g) Els habitatges que no s’adjudiquin, proposen que no es posin a l’abast de la borsa d’habitatges públics de la ciutat, sinó que des de els Serveis Socials es realitzi una valoració per a adjudicar-los.

 Per últim, respecte a les al·legacions f) i g) l’equip de govern considera que és adient tenir-la en consideració en el sentit que els habitatges que no s’adjudiquin, una vegada esgotada la llista de  les persones inscrites al Registre que compleixen els requisits, s’adjudicaran a les persones majors de 65 anys que designin els Serveis Socials d’aquesta Corporació, sense que sigui necessari el compliment de la resta de requisits previstos a les Bases.

L’equip de govern també afirma que en aquesta promoció no s’inclou cap baremació social que no sigui l’econòmica, donada la dificultat de que sigui objectiva degut a la falta de normativa jurídica que ho reguli.

Per finalitzar, la resposta a aquestes dos al·legacions la fan de manera conjunta per amagar que no tindràn en comptes la baremació social. De fet hi ha una afirmació molt greu: “en aquesta promoció no s’inclou cap baremació social que no sigui l’econòmica, donada la dificultat de que sigui objectiva” Creiem que aquesta afirmació resulta insultant per dos raons: 

  • Justament l’esperit inicial d’aquest habitatges dotacional amb un projecte social i els serveis als que anava vinculat ha quedat abandonat i relegat per l’equip de govern únicament a una qüestió “d’habitatges de lloguer” amb baremació econòmica. 
  • Una reflexió important d’aquesta afirmació és que infravalora tota la feina que es fa des de Serveis Socials, considerar que la tasca de la baremació social no pot ser tinguda en comptes i una altre reflexió es que el mateix ajuntament a les licitacions que realitza te criteris que no són els economics i no per això les licitacions són menys objectives. 

A la Junta de Govern del 9/11/2021 va tornar a passar un punt sobre les bases del Miguel Hernández, aquest va ser el punt 11 de la TINÈNCIA D’ALCALDIA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT I TINÈNCIA D’ALCALDIA D’HABITATGE I ENERGIA, Aprovar la modificació de les Bases Generals d’Adjudicació dels Habitatges dotacionals per a persones majors de 65 anys a l’edifici situat  a la confluència dels carrers Almogàvers i Laredo del barri del Can Calvet, antiga Escola Miguel Hernández. On es modifica la publicació de les bases que en comptes de fer-la l’Agència Catalana de l’Habitatge és farà mitjançant els canals d’informació municipals. 

Al·legacions Bases Miguel Hernández
Posted by in Articles, Sin categoría
Inscripcions als pisos per gent gran de l’antiga escola Miguel Hernández

Inscripcions als pisos per gent gran de l’antiga escola Miguel Hernández

Després d’anys de lluita per part de la plataforma SOS Gent Gran, finalment el projecte dels pisos ubicats en l’antiga escola Miguel Hernández, comença a tenir cos. 

Així, els colomencs i colomenques de més de 65 anys ja poden inscriure’s en l’oferta de 48 pisos en règim de lloguer a l’Oficina d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet, trucant al telèfon 93 392 47 45 o bé demanant informació al correu electrònica informacio@gramepark.cat o a la web municipal gramenet.cat.

Són 43 pisos accesibles i 5 adaptats de manera especial per a persones de mobilitat reduïda. 

Aquests pisos de l’antiga escola Miguel Hernández han estat una de les reivindicacions principals de la plataforma SOS Gent Gran per tal de garantir recursos habitacionals per a la gent gran de Santa Coloma. 

Tot i que les bases encara s’han d’aprovar, les inscripcions ja han començat.

Posted by in Articles, Sin categoría
Crònica del Ple Municipal de Juliol de 2020

Crònica del Ple Municipal de Juliol de 2020

El Ple Municipal d’aquest dilluns 13 de juliol va ser llarg i dens. Va tenir notes positives però també va tenir alguns moments en què vam tenir la sensació, com a Grup Municipal d’En Comú Podem a Santa Coloma, què algun grup ha decidit que som el seu rival polític i què ha arribat l’hora de carregar amb tot contra nosaltres. 

En Comú Podem treballa per la ciutat de Santa Coloma i per construir una alternativa d’esquerres que ens faci avançar a totes en justícia social i dignitat. I si per això hem de reclamar al nostre Ajuntament o a l’Equip de Govern, ho farem com sempre. I si hem d’exigir a la Generalitat i els partits que la governen també ho fem i ho farem. I si hem d’exigir al Govern de l’Estat amb els nostres companys als ministeris també ho farem i ho fem. 

I també, com sempre, exigirem i també teixirem complicitats amb les forces d’esquerres al consistori amb les que compartim objectius i punts en comú per la Santa Coloma què volem.

Aquest Ple Municipal va constatar la manca de voluntat per part de l’Equip de Govern municipal en la regularització de les persones migrants del nostre municipi què, per no estar empadronades, estan en situació de pèrdua de drets. El Partit Socialista va votar en contra d’una moció que vam presentar per tal que els nostres veïns i veïnes puguin, en aquests temps tan durs, tenir accés a serveis i que garanteixen els seus drets. Seguim sense entendre, tal i com va dir el company regidor Jonatan Fornés en la seva intervenció, com ens podem dir Ciutat d’acollida i no demostrar-ho amb fets. Fins i tot Ciutadans va mostrar certa comprensió amb les nostres peticions i es va abstenir. No ho podem entendre, però continuarem donant la batalla per la regularització ja dels nostres veïns i veïnes.

El Ple va començar novament amb una tanda de decrets que posen de manifest Ple rera Ple, que és necessari una diagnosi de què passa als nostres serveis municipals donades les baixes constants. Des del Grup Municipal d’En Comú Podem Santa Coloma emplacem a l’Equip de Govern a demanar les recents modificacions dels fons de prestació del catàleg de servei de la Diputació de Barcelona, relatives a la contractació de personal de suport als serveis socials per tal de donar resposta a les noves necessitats que s’estan generant als serveis i així de retruc mitigar l’angoixa i l’excés de feina del servei. Serà un benefici pel funcionament dels serveis i principalment pels ciutadans de Santa Coloma

Aquesta vegada, vam votar contra l’elecció dels dies festius locals del municipi. És una reivindicació històrica per part nostra què Santa Coloma disposi de les festes què li son pròpies i no subordinar-les al calendari de Barcelona. Respecte a l’aprovació de comptes de Grameimpuls, pensem què en aquests moments tots els esforços que es facin i es fan per combatre la xacra de l’atur, són positius. Però, ens vam abstenir en aquest punt per posar de manifest què, tot i això, hi han moltes coses a millorar en aquest servei clau pel pel present i el futur de tantes colomenques

Respecte al grau de compliment dels 345 compromisos de qualitat de les Cartes de Serveis 2019, el nostre company Jesús Sánchez va comentar que hi han incompliments que s’han de tractar i que tenen a veure amb problemes estructurals com la falta de personal, les càrregues de feina i les dificultats per a desenvolupar-la per part de les treballadores municipals. Una vegada més, pensem què s’ha de disposar d’un calendari actualitzat de les borses de treball per tal de cobrir les baixes el més aviat possible.

Respecte al conveni signat entre l’Ajuntament, la cooperativa Consum, el concessionari del bar i la Junta de Concessionaris del Mercat de Singuerlin, vam considerar què, s’ha de repensar urgentment i construïr un projecte que doni vida al Mercat de Singuerlin com a part clau del comerç de proximitat de la ciutat, i que ja fa temps que ho demanem, no pensem que donar un paper cada vegada més rellevant a una gran superfície com a manera de dinamitzar l’espai. Pensem què és necessari l’ampliació del bar, com un espai de trobada i que ajuda a omplir de vida el Mercat, però no ens agrada la idea de l’ampliació del supermercat, com ja hem comentat abans, creiem en el comerç de proximitat, de connexió directa entre els i les paradistes i la seva clientela i ens hagués semblat interessant altres propostes alineades amb aquesta lógica de recuperar espais d’ús i no perdre parades facilitant a qualsevol persona la posada en marxa d’un negoci.

Respecte a la pròrroga del Pla Director de Cooperació i Educació per a la Transformació Social 2017-2020 de Santa Coloma de Gramenet, creiem necessari adaptar aquestes necessitats a les condicions actuals dels països amb que tenim convenis de cooperació, és necessari mantenir els projectes de cooperació i adaptar-los per donar resposta a les noves necessitats. Pel què fa a l’adquisició definitiva, de manera anticipada, de les finques de l’Avinguda de la Generalitat, per a ser destinades íntegrament a l’emplaçament d’un nou Institut d’Educació Secundària, instem a l’Ajuntament a que apremii a la Generalitat a la construcció del Nou Institut, perquè no podem permetre què encara avui al 2020 hem de conviure amb barracons com a instal·lacions educatives, així com també la pronta instal·lació dels nous mòduls pel garantir un bon inici de curs.

En el cas de les Bases reguladores del pagament de les quotes de contribució a les obres corresponents a l’Àrea de Conservació i Rehabilitació de Mas Marí, vam votar favorablement però recordem que hi han moltes necessitats de rehabilitacions estructurals i què són molt urgents. Es necessiten millores en les condicions de vida de les persones afectades i no simples rentats de cara.

Pel què fa a les mocions, vam presentar conjuntament amb el PSC una Moció per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i a l’atenció de la gent gran de Catalunya, què va ser aprovada. Considerem què, després de la catastrófica gestió de les residències dels últims mesos, cal aprofundir en un altre model per les residències i en l’atenció de la gent gran, reforçant el sentit de servei públic i deixant de banda el negoci, tal i com va dir la companya regidora Núria Larroya. Davant el paper d’ERC de defensor de la gestió de la Generalitat i les seves crítiques a tort i a dret, Núria Larroya va recordar com va ser pas a pas la gestió de la situació durant l’Estat d’Alarma de les residències i el grau de desgavell què va provocar que fins i tot es desautoritzés la gestió del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i la gestió de les residències passés a mans de la Conselleria de Salut. Pensem què és urgent què en previsió de nous períodes d’estrès i les necessitats preexistent, la Generalitat posi fil a l’agulla i actuï. I van recordar, com no, què a Santa Coloma necessitem una Segona Residència Pública i la posada en marxa urgent del centre de dia. Aquest fet també el va recordar Santi Tornero, portaveu de SOS Gent Gran, què també va intervenir en el Ple

Vam votar favorablement la moció conjunta del PSC i ERC d’adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible i tot seguit es va entrar en el debat de dues mocions de seguretat presentades per Ciutadans i PSC respectivament. En aquest debat, vam votar en contra d’ambdues mocions. Les dues fan un retrat de la situació a Santa Coloma diferent, una terrorífica per part de Ciutadans i una altra triomfal per part del PSC, però ambdues amb solucions similars: més mesures ‘repressives’, reacció contra ‘sensacions o percepcions’ d’inseguretat, i cap voluntat de prevenir, de treball comunitari, de potenciació d’una policia local de proximitat. A Santa Coloma vivim i patim situacions en què la nostra gent viu en precarietat i amb angoixa pel seu futur. No necessitem repressió, necessitem recursos, i una política de seguretat on s’entengui què és des de la responsabilitat i la iniciativa per ón hem d’actuar. Necessitem un treball als barris per conèixer les seves realitats i no la creació de cossos d’elit policials què no compten ni tan sols amb l’aprovació dels sindicats.

Vam votar favorablement la moció que va presentar ERC per un Pla Director Sostenible del Verd Urbà i l’Arbrat Viari. Indubtablement som la força que més i millor representa els valors de l’ecologisme en aquest consistori i no podiem sinó recolzar una moció d’aquestes característiques, tot i les seves mancances què es podien haver corregit fent un treball conjunt i consensuat tant amb d’altres forces polítiques com d’entitats de la ciutat. Pensem que la lluita per espais verds a la ciutat requereix una visió acurada i voluntat política comú, i no tant abocar un seguit de propostes en molts casos certament discutibles i revisables. En aquests temps en què les polítiques mediambientals han de ser factor clau en la reconstrucció post Covid, el treball amb la Plataforma en Defensa de la Serra de Marina i Can Zam o Rebel·lió o Extinció, entre d’altres, han de ser constants. La moció va ser rebutjada pels vots contraris del PSC.  

En relació a la moció presentada per part d’ERC per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola, vam votar a favor, com a força inequívocament republicana què som i seguint en la línia que les nostres companyes al Congrés dels Diputats, d’En Comú Podem i Unidas Podemos. En aquest sentit vam fer esmenes per enriquir el text que ens va presentar ERC, però no les van voler acceptar. Volem la República i treballem per ella tots els dies. Ja és temps que la monarquia respongui dels seus actes corruptes i que aquest sigui el principi per un canvi que moltes somiem. La moció va ser rebutjada amb els vots contraris de PSC i Ciutadans. És una llàstima que alguns alguns grups només siguin republicans el 14 d’abril.  

Amb els precs i preguntes va finalitzar el Ple de Juliol, novament telemàtic, tot esperant un Ple extraordinari per tractar el Pla de Xoc Post Covid

 

Posted by in Articles, Cròniques, Sin categoría
Exigim que la Generalitat de Catalunya intervingui en les Residències de la Gent Gran

Exigim que la Generalitat de Catalunya intervingui en les Residències de la Gent Gran

La situació que estem vivint en les darreres setmanes requereix de totes nosaltres el màxim d’implicació en el seguiment de les mesures decretades en l’Estat d’Alarma i a més, com a ciutadanes, ens sentim profundament agraïdes a totes aquelles que, en primera línia, ens cuiden i s’exposen personalment en aquests moments tan difícils.

És per això que, de la mateixa manera, des d’En Comú Podem Santa Coloma, reclamem a les administracions que ho posin tot per a garantir el benestar de la gent. A Santa Coloma de Gramenet, com també passa en d’altres municipis, s’està vivint una situació desesperada en les residències per a la gent gran, però en especial a la Residència Ramon Berenguer.

De les 144 persones residents, 72 es troben aïllades per coronavirus i en les darreres hores s’han produït 4 morts, dos d’elles confirmades per positiu en coronavirus. A més, el 65% de les treballadores no poden prestar els seus serveis en estar afectades o aïllades per la Covid-19. Aquestes treballadores s’estan substituint per personal que es troba absolutament desbordat i angoixat.

Tant nosaltres com el nostre grup Parlamentari de Catalunya En Comú Podem, exigim a la Generalitat de Catalunya, en concret a la Consellera de Salut, Alba Vergès que es trobi una solució immediata per a la gravíssima situació que es viu en aquesta residència de Santa Coloma, que es pensi en la salut i el benestar d’aquelles persones que tant i tant han donat per la nostra vida, que es posi tota la capacitat de qui té les competències per actuar d’una vegada després de setmanes de no actuar.

Demanem, tal i com ha fet l’Ajuntament de la nostra ciutat i també han denunciat d’altres alcaldes i alcaldesses en d’altres municipis, que es prenguin mesures urgents com la medicalització de la residència, el trasllat de pacients i totes aquelles mesures destinades a l’atenció sanitària dels i les seves residents. També que des d’Afers socials es prenguin les mesures per a desinfectar les residències.  

Just amb un col·lectiu què necessita de tantes cures, no podem trobar-nos en aquesta situació i demanem també l’adopció d’aquestes mesures a totes les residències, ja siguin públiques o privades, que es troben en una situació semblant.

Donem suport a les accions que porti a terme l’Ajuntament així com continuarem traslladant les nostres peticions al nostre grup parlamentari per tal de denunciar les situacions que pateix la nostra població, davant de la inacció del Departament d’Afers Socials i Família.

Posted by in Articles, Notes de Premsa, Sin categoría